Mediation

Mediation, wat is het?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling of geschilbeslechting, waarbij twee (of
meer) partijen met behulp van een onafhankelijke extern deskundige (mediator) proberen tot een oplossing van het conflict of het geschil te komen waarin alle partijen zich kunnen vinden.
Daarvoor is het voor de partijen vaak nodig om hier en daar wat water bij de wijn te doen.

Wanneer je een conflict of geschil hebt, kun je dat voorleggen aan een rechter. Die beziet het conflict, weegt zaken tegen elkaar af en komt vervolgens tot een bindend oordeel. Daar moeten de conflictpartijen zich bij neerleggen. In veel gevallen heeft dat als resultaat, dat minimaal één van de partijen niet tevreden is met de uitspraak. Je geeft het conflict uit handen en laat een derde beslissen over de oplossing. Bij mediation gaat het anders: Je gaat, met de hulp van de mediator, samen op zoek naar een oplossing die voor alle betrokken partijen acceptabel is. De mediator helpt daarbij als procesbegeleider, en gaat op zoek naar de belangen van alle partijen. Wanneer er onderhandeld wordt over de verschillende oplossingsmogelijkheden is de mediator leidend in de onderhandelingen.

Een mediator is geen (inhoudelijk) adviseur, maar zal proberen de partijen samen naar een oplossing te begeleiden.

 

Randvoorwaarden voor een succesvolle mediation:

  • Mediator: speciaal voor dit vak opgeleid en derhalve deskundig, neutraal en onpartijdig.
  • Deelnemers zijn bereid zich in te spannen om het geschil te beëindigen.
  • Deelnemers zijn bereid deel te nemen, naar elkaar te luisteren en mee te denken.
  • Deelname is vrijwillig en indien een van de partijen er niet meer in gelooft kan men uitstappen.
  • De juiste personen zitten aan tafel met het juiste mandaat.
  • Deelnemers moeten zich vrij voelen om te spreken
  • Gesprekken zijn vertrouwelijk.
  • Suggesties, opties en verklaringen en tussentijdse toezeggingen kunnen niet tegen je gebruikt worden als ze tijdens mediation zijn gedaan en er geen geslaagde mediation is.

Een mediation is geslaagd als beide partijen van mening zijn dat ze afspraken hebben gemaakt over het meest optimale resultaat. Vaak wordt dit resultaat in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd en door de partijen ondertekend.