Wie is Katoren?

Mijn naam is Agnes Vissers.

Katoren is het bureau, van waaruit ik me richt op het stimuleren, trainen en begeleiden van medezeggenschap, gecombineerd met een mediationpraktijk.

Sinds 2000 ben ik voor diverse werkgevers werkzaam geweest als trainer/adviseur van ondernemingsraden.

Door een aantal ingrijpende gebeurtenissen in mijn leven, ben ik me gaan oriënteren op mijn werkzame toekomst en het besluit genomen om mijn eigen bedrijf te starten.

Vanuit de wens om mijn eigen keuzes te kunnen maken en mijn eigen idealen daarbij als uitgangspunt te kunnen hanteren, ben ik de opleiding tot mediator gaan volgen. Dat heeft enerzijds te maken met het verbreden van mijn potentieel, en anderzijds ingegeven door het feit dat men mij ziet als een verbinder, een vredestichter. Vanuit die houding ben ik in staat gebleken partijen bij elkaar te brengen en te houden. Zoeken naar voorwaarden voor samenwerking en gemeenschappelijke belangen is zowel in het medezeggenschapswerk als in mediation een van de basisvereisten.

Mijn sterke kanten zitten vooral in de (levens)ervaring die ik in de afgelopen decennia heb opgedaan. Ik heb enorm veel organisaties van binnen en van buiten meegemaakt, weet hoe diplomatie werkt, weet hoe cultuurverschillen in organisaties zich ontwikkelen en ben goed in staat om met mensen op directieniveau te praten, terwijl ik ook heel goed met medewerkers van de werkvloer om kan gaan. Ik word gezien als toegankelijk, authentiek en overtuigend: “What you see is what you get!”

Wanneer ik aan de slag ga met ondernemingsraden, dan vind ik het een basisvoorwaarde dat men samenwerkingsbereid is. Een mentaliteit van “hakken in het zand” is aan mij niet besteed omdat mijn overtuiging is, dat samenwerking winst oplevert voor alle partijen.

Ik vind het van belang dat de inzet die ik doe ook daadwerkelijk leidt tot verbetering van de situatie, en mijn werk dus duurzaam is.

Het idee om zelfstandig te starten is ingegeven door de wens om mijn eigen droom te leven. Medezeggenschap loopt als een rode draad door mijn leven, en daarbij vind ik het belangrijk om constructieve samenwerking op te zoeken omdat ik geloof dat dat beter werkt dan volgens de letter van de wet je rechten uit te oefenen.

In de loop der jaren ben ik steeds vaker gevraagd om, als persoon, te helpen bij bemiddeling bij een conflictsituatie. In situaties in mijn privé-omgeving werd ook steeds vaker op die manier een beroep op me gegaan bij heikele situaties. Dat maakte dat ik mezelf steeds meer zag als mediator, maar die rol slechts vervulde op basis van ervaring en intuïtie. Ik merkte dat het goed zou zijn om meer handvatten en een duidelijk fundament te hebben om die rol daadwerkelijk te kunnen vervullen. Om die reden ben ik begin 2016 gestart met een intensieve opleiding tot mediator. Door begin 2017 te slagen voor het praktijkassessment, mag ik me sinds kort MfN-registermediator noemen. Dat betekent dat ik moet werken volgens de voorwaarden van MfN, maar ook dat ik breed kan worden ingezet bij geschilbemiddeling. Mijn expertise ligt met name in arbeidsconflicten, medezeggenschapsgeschillen en mediation in de sport.

Katoren staat symbool voor onder andere duurzaamheid, dapperheid, verantwoordelijkheid nemen en verzet tegen machtsmisbruik. Het verhaal, vertaald naar mijn opvattingen, zal een rode draad vormen in mijn werk.